Novinky
25.05.2023
FOGGY FROG xPura
x PURA prémiová jednorázová elektronická cigareta od Foggy Frog  Kvalitný mini prístroj vyniká designom, príjemným mäkčeným náustkom a najmä výnimo... čítať celé
23.02.2023
Eleaf IORE LITE 2 elektronická cigareta 490mAh
Jednorázovkám odzvonilo? Skvelá vec ktorá intenzívne šetrí peňaženku! Malá šikovná elektronická cigareta pripomínajúca veľkosťou jednorázovú cig... čítať celé
23.02.2023
DORIC Q - revolúcia vapingu
Najnovšie technológie, mini rozmery, skvelé parametre... Táto novinka z dielne VOOPOO tvrdo valcuje konkurenciu cenou porovnateľnou z jednorázovk... čítať celé
Zobraziť všetky novinky

poštovné neplatíte!

pri objednávkach s hodnotou nad 60€

  1. Úvod
  2. O NÁKUPE
  3. rekalmačný poriadok e-smokes
reklamačný poriadok

zdravé fajčenie

elektronická cigareta

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok je platný od 10.2.2011 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou Zdravé fajčenie (ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasia s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje firma Elektronická cigareta ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra alebo predajka - ďalej iba záručný list) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo ....).

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov * pre koncového užívateľa **. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka).

Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.
** U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmezdená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre ne platí podľa zákona.

III. Záručné podmienky

I. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

II. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: poskozeni.zasilky@alza.cz, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

III. Miestom pre uplatnenie reklamácie v SR je: Elektronická cigareta . Tovar je možné reklamovať aj osobne na niektorej z našich pobočiek.  (viď zoznam autorizovaných servisov na www.e-smokes.eu alebo v mieste predávajúceho.

IV. V prípade, že bol tovar zakúpený spotrebiteľom s IČ musí kupujúci uplatniť túto reklamáciu priamo a iba v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného servisu.

V. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky:

Vapea s.r.o
Nešporova 16
03601 Martin

Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru.

VI. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

VII. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi predávajúceho neschválenými komponentm.

VIII. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného príslušenstva.

X. Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovaru používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.
Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
a) mechanickým poškodením tovaru,
b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované
d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,
g) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
h) vykonaním nekvalifikovaných zásahou či zmenou parametrov,) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď),)
k) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

XII. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom poruchy).

XVI. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak je kupujúci spotrebiteľ bez IČO:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Ak je kupujúcim subjekt s IČO:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

I. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

II. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.)

III. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslané na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej mesačnej lehote, má kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.

IV. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.

Táto čiastka je stanovená vo výške 1EUR/deň pri tovare nad 5kg, pri tovare do 5kg je cena 0.50EUR/deň.

V. Spotrebný materiál

Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál  je jeho životnosť vopred stanovená predajcom.

Konkrétne :

Konkrétne :

Batéria do 2800mAh – 6 mesiacov

Batéria do 650mAh- 3 mesiace

Batérie do 350mAh- 1 mesiac

Zložitejšie atomizéry ego, clearomizéry- 1 mesiac

Jednoduché atomizéry DSE901.XE, Classic Duo, Slim, Green Vapor, 510 - 1 týždeň

Nahradná náplň, podľa typu- uvedené na obale výrobku

 

VI. Bezplatný servis

Na výrobky predávané s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv. bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto výrobok prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 35tich dní od prijatia tovaru.

Za e-shop Zdravé fajčenie - www.e-smokes.eu schválil Ján Murko.

riaditeľ popredajných služieb

Vypracované v súlade s občianskym zák. č. 108/2000 Z. z. , obchodným zák. a príslušnými novelami Z.z.

Postup pri reklamácii

Prosíme ctených zákazníkov aby v záujme vzájomného predídenia  nedorozumeniam a prieťahov pri prípadnej reklamácii,
si prečítali najprv tento postup a
všeobecné obchodné podmienky www.e-smokes.eu

Pri prípadnej reklamácii dodržde prosím nasledujúci postup:

1. Vyplnte reklamačný formulár  tu:  reklamačný formulár. ( po vyplnení reklamačného formulára stlačte uložiť. Nasledne Vám ponukne stiahnuť sprievodný list. Stiahnite, vytlačte a pribalte k reklamovanému tovaru)

2. Reklamovaný tovar alebo súčiastku zabalte a priložte vytlačený a  sprievodný list.
Ak nemáte možnosť tlače,alebo pri poruche internetu sa Vám formulár nezobrazuje správne, stačí ak napíšete ručne na papier:

1.údaje o zákazníkovi ( Meno, telefon, e-mail)
2. názov tovaru ( ak posielate len súčiastku, tak názov tovaru + názov sučiastky)
3. číslo objednávky
4. popis problému

Bez uvedených údajov nemôžme reklamáciu akceptovať

zašlite na adresu:

Vapea s.r.o.

Nešporova 16

036 01 Martin

 

Nezabudnite podrobne popísať závadu na tovare. Táto informácia nám umožní zvoliť najrýchlejší postup pre vybavenie Vašej reklamácie.

Tovar posielajte ako Doporučený list - za stratené alebo vrátené zásielky nesie zodpovednost pošta, nie obchod. V prípade že sa k nám zásielka nedostane, nie je možné ju reklamovať.

2. Po obdržaní tovaru Vám pracovník vystaví "Reklamačný protokol", ktorý bude obsahovať všetky údaje o tovare, závade a dátume prijatia reklamácie. Tento protokol Vám zašleme SMS a e-mailom .

Deň vystavenia reklamačného protokolu bude považovaný za deň začatia reklamačného procesu.

3. Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť v čo možno najskoršom termíne, najneskôr však do 30 dní od začatia reklamačného procesu. O ukončení reklamácie Vás budeme informovať prostredníctvom  e-mailu alebo telefonicky

TIP: V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne reklamácie nás kontaktujte telefonicky  0948735072 alebo prostredníctvom e-mailu obchod@e-smokes.eu, radi Vám poradíme alebo pomôžeme.

Naším cieľom sú spokojní zákazníci, ktorí sa budú na  www.e-smokes.eu  radi vracať a nakupovať.

 

Náklady na dopravu reklamovaného tovaru do sídla www.e-smokes.eu hradí zákazník.
Náklady na opätovné doručenie tovaru zákazníkovi hradí predajca. V prípade neuznania reklamácie môžete si reklamovaný tovar prevziať osobne alebo Vám ho pošleme  dobierkou cena dobierky 2€

V záujme vzájomného predídenia komplikáciám a nedorozumeniam pri reklamácii si preštudujte aj  všeobecné obchodné podmienky www.e-smokes.eu   zdravé fajčenie

odstúpenie od zmluvy

Ak nie ste spokojný s nákupom ktorý ste uskutočnili prostredníctvom nášho e-shopu, môžte  tovar bez udania dôvodu vrátiť!!!

Túto možnosť môžete využiť v lehote 14 dní.

 

Stačí ak nám tovar zašlete na adresu:

Vapea s.r.o

Nešporova 16  /Pobox 4

03601 Martin

K tovaru je nutné priložiť krátky list s obsahom:

1. číslo objednávky číslo Vašej objednávky nájdete v potvrdzovaciom e-maili

2. názov tovaru taktiež nájdete v e-maili

3. dátum prevzatia tovaru najdete na potvrdení od doručovateľa

4. spôsob vrátenia peňazí : uvedte len v prípade ak si prajete iný spôsob aký ste použili pri platbe za tovar.

Tovar musí byť nepoškodený a pôvodnom obale, preto v prípade zasielania doporučujeme zásielku poistiť. Lehota na vrátenie tovaru sa začína dňom prevzatia a končí dátumom osobného doručenia alebo podania zásielky na pošte či kuriérnej službe.

 

Vaše odstúpenie vyriešime zvyčajne do 48 hodín, v krajnom prípade  do max. 14 dní.

 

 

Tovary ktoré nie je možnosť vrátiť:

- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných
dní
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na
finančnom trhu (napr. akcie)
- predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok
na mieru)
predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť ( zabalený v hygienickom obale )
predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj novín, časopisov a periodickej tlače
lotérie a iné podobné hry

 

Novinky z nášho blogu

Jednorázovka má opodstatnenie!
Jednorázovka má opodstatnenie!
Existuje veľmi veľa výhod jednorázových elektronických cigariet, preto ich opodstatnenosť je neodškriepiteľná. čítať celé
Squonking - inovatívna metóda vapovania
Squonking - inovatívna metóda vapovania
Jednoducho povedané, squonking je nedávno popularizovaná, inovatívna metóda vapingu. čítať celé
Prečo SALT e-liquid
Prečo SALT e-liquid
Dobré správy pre MTL vaperov čítať celé